Ubytovací řád

Platný pro ubytovací zařízení Apart Hotel Jablonec, Svatopluka Čecha 59, 466 02, Jablonec nad Nisou, ČR, jako Všeobecné podmínky smlouvy o ubytování podle § 754 a násl. Občanského zákoníku:

1.Každá ubytovaná osoba (dále jen ,,host") je povinna se při příjezdu zapsat na recepci hotelu a prokázat věrohodně svoji totožnost minimálně v rozsahu údajů: jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození, číslo průkazu totožnosti – občanský průkaz nebo cestovní pas. Host, který je povinen být pro vstup do ČR vybaven vízem je povinen se platným vízem prokázat. V případě, že host odmítne předložit osobní doklad, hotel mu není povinen poskytnout ubytování.


2. Cena za ubytování je splatná nejpozději při ukončení pobytu, pokud nebylo dohodnuto jinak. Platba se provádí v hotovosti nebo platební kartou. Platba fakturou je možná pouze po předchozí dohodě s vedením hotelu a závazně potvrzena objednávkou.

Pultové ceny ubytování a jednotlivých služeb jsou k dispozici v recepci hotelu a na webových stránkách www.aparthotel.cz


3. Host má právo užívat prostory vyhrazené k ubytování. Při nástupu obdrží klíč a čip od pokoje a od hlavních dveří. Host je povinen předejít ztrátě těchto klíčů. Při ztrátě, nebo jiném zneužití klíčů nebo čipu je host povinen zaplatit hotelu smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč.

Host je povinen

uhradit cenu potvrzenou při objednávce.
Řádně užívat prostory určené k ubytování, dodržovat pořádek a čistotu na pokoji. Seznámit se s Ubytovacím řádem a dodržovat jej. Bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou host v prostorách způsobil. V den příjezdu je pokoj k dispozici od 15:00 hodin. V den odjezdu je host povinen opustit pokoj do 10:00 hodin. Pozdější odjezd musí host nahlásit den předem. Za pozdní odjezd se účtuje částka 400,-Kč za osobu.
Odevzdat klíče, vstupní čip od budovy a pokoje hotelu v den odjezdu na recepci. Případnou konzumaci z minibaru nahlásit při odjezdu na recepci.

4. Host nesmí bez souhlasu ubytovatele:
Provádět podstatné změny v ubytovacích prostorách ( stěhovat nábytek apod.)

Používat v prostorách vlastní spotřebiče, bez předchozího oznámení na recepci hotelu.
Přenechat prostory vyhrazené k ubytování jiné osobě.
Přijímat návštěvy na pokoji za účelem noclehu.


Host dále v prostorách hotelu nesmí:

Nosit zbraň a střelivo, nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití (bude okamžitě nahlášeno Policii ČR)
Držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky anebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem (bude okamžitě nahlášeno Policii ČR)
Kouřit ve všech prostorách hotelu (pokuta na místě 1.000Kč)
Odnášet ložní prádlo, koupelnový textil z pokoje hotelu (pokuta na místě 500 Kč / ks) a župan (pokuta 1.000,- Kč)

Bio znečištění a jiné škody způsobené hostem do výše 2.000 Kč jsou řešeny na místě nebo do 24 hodin po odjezdu hosta platbou přes platební terminál (ručení platební kartou při rezervaci). Škody nad 2.000 Kč jsou řešeny ve spolupráci s Policie ČR.


Rodiče batolat a malých dětí jsou odpovědni zajistit dodržování čistoty v pokojích. Děti do 12-ti let nesmějí být ponechány bez dozoru dospělých osob ani na pokoji, ani v ostatních prostorách hotelu. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorách hotelu.

5. Hotel je otevřen a recepce je v provozu od 7:30 hod. do 21:30 hod. Host je povinen při odchodu a příchodu do hotelu uzavírat hlavní vchodové dveře.

V době od 22 hod do 7 hod. je v hotelu režim nočního klidu, kdy je host povinen chovat se tak, aby nerušil ostatní nadměrným hlukem.


6. Parkování vozidel hostů je umožněno na vlastním přilehlém parkovišti před hotelem. Tyto parkovací plochy jsou otevřené a tudíž provozovatel neručí za případné odcizení vozidla, nebo věcí ve vozidle.


Doporučujeme hostům, aby klenoty, peníze a jiné cennosti nenechávali v pokojích. Hotel ve smyslu ust. § 434 odst. 1 občanského zákoníku neodpovídá za ztrátu či škodu na uvedených věcech. V kanceláři hotelu je hostům k dispozici společný trezor.7. Návštěva hotelu s domácími zvířaty není možná.8. Host má právo odstoupit od smlouvy o ubytování. Odstoupení od smlouvy se řídí stornovacími podmínkami.Stornovací podmínky:

Host může zrušit rezervaci zdarma do 2 dnů před příjezdem.

V případě zrušení rezervace méně než 2 dny před příjezdem host zaplatí 100 % ceny první noci.

Platba předem není vyžadována.
V případě zrušení objednávky s platbou předem, je provedeno vyúčtování do 15. dnů a vrácení úhrady po odečtení stornovacích poplatků.Ubytovací řád vydal provozovatel hotelu:
Restaurant 59 s.r.o.
IČ: 046 56 474
V Jablonci nad Nisou dne 1. 1. 2016
Apart Hotel Jablonec, Svatopluka Čecha 59, 466 02, Jablonec nad Nisou, tel.: +420 733 537 001

Special Offers

How to comfortably accommodate, eat, save and experience something more?

Our Offers

Reviews and guest experience

EXELLENT 5.0

22 ratings

TripAdvisor

Booking Rating

Fantastic 9.3

710 reviews

Review